O G Ł O S Z E N I E

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakład 
w Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie działając na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.  (Dz. U. Nr 112 poz. 654).

o   r o z s t r z y g n i ę c i u    p o s t ę p o w a n i a   
k o n k u r s o w e g o   

na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w zakresach:

 
L.p. Zakres świadczeń  
Komisja Konkursowa zawiadamia, że przyjęto ofertę:
 
1 Rezonans magnetyczny -
2 Tomografia komputerowa dla dorosłych Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny z siedzibą u. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
3 Tomografia komputerowa dla dzieci Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny z siedzibą u. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
4 Badanie EEG dla dorosłych lub dla dzieci Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny z siedzibą u. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
5 Badanie EMG -
6 Próba tężyczkowa -
7 Badanie przepływów  w tętnicach zewnątrzczaszkowych -
8 Badanie przepływów w tętnicach wewnątrzczaszkowych -
9 USG Doppler-Duplex tętnic domózgowych -
10 USG Doppler-Duplex tętnic mózgowych -
11 ECHO przezklatkowe Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny z siedzibą u. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
12 ECHO przezprzełykowe Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny z siedzibą u. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
13 Badania toksykologiczne (jakościowe i ilościowe) -
14 Badania stopnia uwapnienia kości - densytometria -
15 Audiometria Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny z siedzibą u. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
16 Tympanometria Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny z siedzibą u. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
17 Mammografia -
18 Scyntygrafia kości -
19 Scyntygrafia wątroby -SPECT INSTYTUT „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”        z siedzibą Al. Dzieci Polskich 20,04-730 Warszawa
20 Scyntygrafia nerek INSTYTUT „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”        z siedzibą Al. Dzieci Polskich 20,04-730 Warszawa
21 Scyntygrafia perfuzyjna płuc -SPECT INSTYTUT „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”        z siedzibą Al. Dzieci Polskich 20,04-730 Warszawa
22 Badanie SPECT mięśnia sercowego INSTYTUT „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”        z siedzibą Al. Dzieci Polskich 20,04-730 Warszawa
23 Scyntygrafia przewodu pokarmowego INSTYTUT „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”        z siedzibą Al. Dzieci Polskich 20,04-730 Warszawa
24 Badania kapilaroskopowe -
25 Badania bakteriologiczne w kierunku gruźlicy -
26 Rektoskopia dla dzieci 1. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny z siedzibą u. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
2. INSTYTUT „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”        z siedzibą Al. Dzieci Polskich 20,04-730 Warszawa
27 Gastroskopia ze znieczuleniem dla dzieci 1. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny z siedzibą u. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
2. INSTYTUT „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”        z siedzibą Al. Dzieci Polskich 20,04-730 Warszawa
28 Usunięcie ciała obcego  - diagnostyka gastroenterologiczna 1. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny z siedzibą u. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
2. INSTYTUT „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”        z siedzibą Al. Dzieci Polskich 20,04-730 Warszawa
29 Kolonoskopia ze znieczuleniem dla dzieci 1. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny z siedzibą u. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
2. INSTYTUT „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”        z siedzibą Al. Dzieci Polskich 20,04-730 Warszawa
30 PH-metria dla dzieci 1. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny z siedzibą u. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
2. INSTYTUT „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”        z siedzibą Al. Dzieci Polskich 20,04-730 Warszawa
31 Manometria przełyku dla dzieci 1. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny z siedzibą u. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
2. INSTYTUT „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”        z siedzibą Al. Dzieci Polskich 20,04-730 Warszawa
32 Manometria odbytu dla dzieci 1. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny z siedzibą u. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
2. INSTYTUT „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”        z siedzibą Al. Dzieci Polskich 20,04-730 Warszawa
33 Zabiegi krioterapii dla potrzeb ginekologii Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GINMEDICO” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Prosta 15, 07-200 Wyszków

Wyszków, dnia 14.12.2011r.


O G Ł O S Z E N I E
 
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie działając na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.  (Dz. U. Nr 112 poz. 654).
 
o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t

dla podmiotów leczniczych (spółek, przedsiębiorstw itp.) w rozumieniu powyższej ustawy na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w zakresach:

L.p. Zakres świadczeń Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych
1 Rezonans magnetyczny 40
2 Tomografia komputerowa dla dorosłych 300
3 Tomografia komputerowa dla dzieci ze znieczuleniem 30
4 Badanie EEG dla dorosłych lub dla dzieci 160
5 Badanie EMG 50
6 Próba tężyczkowa 5
7 Badanie przepływów  w tętnicach zewnątrzczaszkowych 20
8 Badanie przepływów w tętnicach wewnątrzczaszkowych 20
9 USG Doppler-Duplex tętnic domózgowych 20
10 USG Doppler-Duplex tętnic mózgowych 20
11 ECHO przezklatkowe 10
12 ECHO przezprzełykowe 5
13 Badania toksykologiczne (jakościowe i ilościowe) 10
14 Badania stopnia uwapnienia kości - densytometria 10
15 Audiometria 5
16 Tympanometria 2
17 Mammografia 25
18 Scyntygrafia kości 5
19 Scyntygrafia wątroby -SPECT 5
20 Scyntygrafia nerek 5
21 Scyntygrafia perfuzyjna płuc -SPECT 5
22 Badanie SPECT mięśnia sercowego 3
23 Scyntygrafia przewodu pokarmowego 3
24 Badania kapilaroskopowe 10
25 Badania bakteriologiczne w kierunku gruźlicy 180
26 Rektoskopia dla dzieci 10
27 Gastroskopia ze znieczuleniem dla dzieci 10
28 Usunięcie ciała obcego  - diagnostyka gastroenterologiczna 5
29 Kolonoskopia ze znieczuleniem dla dzieci 5
30 PH-metria dla dzieci 5
31 Manometria przełyku dla dzieci 5
32 Manometria odbytu dla dzieci 5
33 Zabiegi krioterapii dla potrzeb ginekologii 10

1. Planowany termin rozpoczęcia wykonywania świadczeń – 01.01.2012 r.
Umowa udzielanie świadczeń zdrowotnych będzie obowiązywała od 01.01.2012 r. do 01.01.2015 r.

2. Oferty złożone na obowiązujących formularzach powinny zawierać informacje zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia  2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U.  nr 112. poz. 654 ).

3. Materiały konkursowe oraz projekt umowy można otrzymać w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1,  w godz. 8.00 – 15.00 lub na stronie internetowej www.szpital-wyszkow.com.pl.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 29 743 76 11.

4. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „ Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu  – (….) na rzecz pacjentów SPZZOZ w Wyszkowie” prosimy składać do dnia 05.12.2011 do godz. 15.00 w Kancelarii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (parter, pok. 3),

5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu ich składania.

6. Rozpoczęcie części jawnej konkursu z udziałem oferentów nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w dniu 07.12.2011r. o godz.12.30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14.12.2011r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej www.szpital-wyszkow.com.pl

7. W celu zabezpieczenia odpowiedniej dostępności, ciągłości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych może dotyczyć wyboru jednej lub kilku najkorzystniejszych kolejno ofert.

8. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych,     do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania  zaskarżonej czynności.
 
9. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienie zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługuje: odwołanie do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Wyszkowie w ciągu 7 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania oraz skarga do sądu administracyjnego.

10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu oraz odwołania konkursu w części lub całości bez podania przyczyny.

Materiały do pobrania
  Info:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE SERDECZNIE ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH PROGRAMACH PROFILAKTYCZNYCH, FINANSOWANYCH PRZEZ NFZ.