O G Ł O S Z E N I E

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie działając na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.  (Dz. U. Nr 112 poz. 654).

o   r o z s t r z y g n i ę c i u    p o s t ę p o w a n i a  
k o n k u r s o w e g o   
 
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w zakresach:
 
L.p. Zakres świadczeń  
Komisja Konkursowa zawiadamia,  że przyjęto ofertę:
 
1 Rezonans magnetyczny „RADIOLOGICA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 02-776 Warszawa
ul. Malinowskiego 3 lok. 19
2 Tomografia komputerowa dla dorosłych „RADIOLOGICA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 02-776 Warszawa
ul. Malinowskiego 3 lok. 19
3 Badanie EEG dla dorosłych lub dla dzieci -
4 Badanie EMG -
5 Próba tężyczkowa -
6 Badanie przepływów  w tętnicach zewnątrzczaszkowych -
7 Badanie przepływów w tętnicach wewnątrzczaszkowych -
8 USG Doppler-Duplex tętnic domózgowych -
9 USG Doppler-Duplex tętnic mózgowych -
10 ECHO przezklatkowe -
11 ECHO przezprzełykowe -
12 Badania toksykologiczne (jakościowe i ilościowe):
·Acebutolol
·Alkaloidy opium
·Alkaloidy tropanowe
·Alkohol etylowy
·Alkohol metylowy
·Amantadyna
·Amanityna (dot. diagnostyki zatrucia grzybami)
·Amfetamina
·Aminofenazon
·Amitryptylina
·Amizepin
·Amoniak
·Atenolol
·Aviomarin
·Baclofen
·Barbiturany
·Barbiturany identyfikacja
·Benzodiazepiny
·Benzylpiperazyna
·Betaksolol
·Bisoprolol
·Bioxetin
·Buprenorfina
·Cannabinole
·Chlorprotixen
·Cholinoesteraza krwinkowa
·Cipramil
·Clomipramina (anafranil)
·Coaxil
·Desimipramina
·Dextrometorfan
·Digoxin
·Ecstasa
·Efectin
·Efedryna/ pseudoefedryna
·Estazolam
·Fencyklidyna
·Fenotiazyny
·Fenytoina
·Fluvoxamina
·Formalina
·Gazometria
·Glikol etylenowy
·Gramoxon
·Haloperidol
·Hemineurina
·Hemoglobina tlenkowęglowa
·Hydrazyd kwasu izonikotynowego
·Hydroxizina
·Ibuprofen
·Imipramina
·Imovane
·Etamina
·Klonidyna
·Kodeina
·Kofeina
·Kokaina
·Kotonina/nikotyna
·Kwas mlekowy
·Kwas trójchlorooctowy
·Kwas walproinowy
·Lamotrigina
·Leponex
·Lidokaina
·LSD
·Mefacit
·Mefedron
·Meprobamat
·Metadon
·Metamfetamina
·Methemoglobina
·Metoclopramid
·Metoprolol
·Mianseryna
·Mirtazapina (Remeron)
·Moclobemid (Aurorix)
·Noveril
·Paracetamol (Acetaminophen)
·Phenobarbital (Luminal)
·Pramolan
·Propranolol
·Pyralgina
·Rispolept
·Rodanki
·Rozpuszczalniki organiczne
·Salicylany
·Seroxat
·Sertralina
·Sinequan
·Stilnox
·Sulfonamidy
·Sulpiryd
·Teofilina
·Torecan
·Trama
·Trimethoprim
·Trójcykliczne antydepresanty
·Verapamil
·Zyprexa
-
13 Badania stopnia uwapnienia kości - densytometria -
14 Audiometria -
15 Tympanometria -
16 Mammografia -
17 Scyntygrafia kości -
18 Scyntygrafia wątroby -SPECT -
19 Scyntygrafia nerek -
20 Scyntygrafia perfuzyjna płuc -SPECT -
21 Badanie SPECT mięśnia sercowego -
22 Scyntygrafia przewodu pokarmowego -
23 Badania kapilaroskopowe -
24 Badania bakteriologiczne w kierunku gruźlicy:
·Posiew plwociny w kierunku gruźlicy wraz z bakterioskopią
·Test wrażliwości na leki podstawowe
·Posiew materiałów skąpoprątkowych w kierunku gruźlicy
·Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 01-138 Warszawa                          ul. Płocka 26
 
·ALAB laboratoria Sp. z o.o.           00-739 Warszawa                        ul. Stępińska 22/30
25 Manometria przełykowa dla dorosłych -
26 Impedancja przełykowa dla dorosłych -

 Wyszków, dnia 28.12.2011r.
O G Ł O S Z E N I E

 
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Wyszkowie działając na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.  (Dz. U. Nr 112 poz. 654).
 
o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t

dla podmiotów leczniczych (spółek, przedsiębiorstw itp.) w rozumieniu powyższej ustawy na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie  w zakresach:
L.p. Zakres świadczeń Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych
1 Rezonans magnetyczny 40
2 Tomografia komputerowa dla dorosłych 100
3 Badanie EEG dla dorosłych lub dla dzieci 160
4 Badanie EMG 50
5 Próba tężyczkowa 5
6 Badanie przepływów  w tętnicach zewnątrzczaszkowych 20
7 Badanie przepływów w tętnicach wewnątrzczaszkowych 20
8 USG Doppler-Duplex tętnic domózgowych 20
9 USG Doppler-Duplex tętnic mózgowych 20
10 ECHO przezklatkowe 10
11 ECHO przezprzełykowe 5
12
Badania toksykologiczne (jakościowe i ilościowe):
·Acebutolol
·Alkaloidy opium
·Alkaloidy tropanowe
·Alkohol etylowy
·Alkohol metylowy
·Amantadyna
·Amanityna (dot. diagnostyki zatrucia grzybami)
·Amfetamina
·Aminofenazon
·Amitryptylina
·Amizepin
·Amoniak
·Atenolol
·Aviomarin
·Baclofen
·Barbiturany
·Barbiturany
identyfikacja
·Benzodiazepiny
·Benzylpiperazyna
·Betaksolol
·Bisoprolol
·Bioxetin
·Buprenorfina
·Cannabinole
·Chlorprotixen
·Cholinoesteraza krwinkowa
·Cipramil
·Clomipramina (anafranil)
·Coaxil
·Desimipramina
·Dextrometorfan
·Digoxin
·Ecstasa
·Efectin
·Efedryna/ pseudoefedryna
·Estazolam
·Fencyklidyna
·Fenotiazyny
·Fenytoina
·Fluvoxamina
·Formalina
·Gazometria
·Glikol etylenowy
·Gramoxon
·Haloperidol
·Hemineurina
·Hemoglobina tlenkowęglowa
·Hydrazyd kwasu izonikotynowego
·Hydroxizina
·Ibuprofen
·Imipramina
·Imovane
·Etamina
·Klonidyna
·Kodeina
·Kofeina
·Kokaina
·Kotonina/nikotyna
·Kwas mlekowy
·Kwas trójchlorooctowy
·Kwas walproinowy
·Lamotrigina
·Leponex
·Lidokaina
·LSD
·Mefacit
·Mefedron
·Meprobamat
·Metadon
·Metamfetamina
·Methemoglobina
·Metoclopramid
·Metoprolol
·Mianseryna
·Mirtazapina (Remeron)
·Moclobemid (Aurorix)
·Noveril
·Paracetamol (Acetaminophen)
·Phenobarbital (Luminal)
·Pramolan
·Propranolol
·Pyralgina
·Rispolept
·Rodanki
·Rozpuszczalniki organiczne
·Salicylany
·Seroxat
·Sertralina
·Sinequan
·Stilnox
·Sulfonamidy
·Sulpiryd
·Teofilina
·Torecan
·Trama
·Trimethoprim
·Trójcykliczne antydepresanty
·Verapamil
·Zyprexa
10
13 Badania stopnia uwapnienia kości - densytometria 10
14 Audiometria 5
15 Tympanometria 2
16 Mammografia 25
17 Scyntygrafia kości 5
18 Scyntygrafia wątroby -SPECT 5
19 Scyntygrafia nerek 5
20 Scyntygrafia perfuzyjna płuc -SPECT 5
21 Badanie SPECT mięśnia sercowego 3
22 Scyntygrafia przewodu pokarmowego 3
23 Badania kapilaroskopowe 10
24 Badania bakteriologiczne w kierunku gruźlicy:
·Posiew plwociny w kierunku gruźlicy wraz z bakterioskopią
·Test wrażliwości na leki podstawowe
·Posiew materiałów skąpoprątkowych w kierunku gruźlicy
180
25 Manometria przełykowa dla dorosłych 5
26 Impedancja przełykowa dla dorosłych 5
   
1) Planowany termin rozpoczęcia wykonywania świadczeń – 01.01.2012 r.

2) Umowa udzielanie świadczeń zdrowotnych będzie obowiązywała od 01.01.2012 r. do 01.01.2015 r.   Oferty złożone na obowiązujących formularzach powinny zawierać informacje zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112. poz. 654).

3) Materiały konkursowe oraz projekt umowy można otrzymać w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1,  w godz. 8.00 – 15.00 lub na stronie internetowej www.szpital-wyszkow.com.pl.                            Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 29 743 76 11.

4) Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „ Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu  – (….) na rzecz pacjentów SPZZOZ w Wyszkowie” prosimy składać do dnia 22.12.2011 do godz. 15.00 w Kancelarii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (parter, pok. 3),

5) Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu ich składania.

6) Rozpoczęcie części jawnej konkursu z udziałem oferentów nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w dniu 27.12.2011r. o godz.12.30. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 28.12.2011r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej www.szpital-wyszkow.com.pl.

7) W celu zabezpieczenia odpowiedniej dostępności, ciągłości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych może dotyczyć wyboru jednej lub kilku najkorzystniejszych kolejno ofert.

8) W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

9) Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienie zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługuje: odwołanie do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w ciągu 7 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania oraz skarga do sądu administracyjnego.

10) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu oraz odwołania konkursu w części lub całości bez podania przyczyny.

11) Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli:
  • data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert określony w ogłoszeniu
  • wpłynie ona do udzielającego zamówienie nie później niż w dniu otwarcia ofert.

Materiały do pobrania
  Info:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE SERDECZNIE ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH PROGRAMACH PROFILAKTYCZNYCH, FINANSOWANYCH PRZEZ NFZ.