O G Ł O S Z E N I E

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie działając na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.  (Dz. U. Nr 112 poz. 654).

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t

dla podmiotów leczniczych (spółek, przedsiębiorstw itp.) w rozumieniu powyższej ustawy w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób kierowanych przez Poradnię Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w zakresach:

L.p.Zakres świadczeńSzacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych średniomiesięcznie
1Badanie psychologiczne kierowców20
2Badanie psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych10
3Badanie psychologiczne operatorów15
4Badanie psychologiczne osób wykonujących prace na wysokości10
5Badanie na olśnienie zmierzchowe30

1. Planowany termin rozpoczęcia wykonywania świadczeń – 01.08.2012 r.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych będzie obowiązywała od 01.08.2012r. do 31.07.2015 r.

2. Oferty złożone na obowiązujących formularzach powinny zawierać informacje zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112. poz. 654 z poźn. zm.).

3. Materiały konkursowe oraz projekt umowy można otrzymać w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie:  07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1,  w godz. 8.00 – 15.00 lub na stronie internetowej www.szpital-wyszkow.com.pl

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 29 743 76 11.

4. Oferty w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z napisem ,,Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu (…) na rzecz osób kierowanych przez Poradnię Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie” prosimy składać do dnia 16.07.2012r. do godz. 15.00 w Kancelarii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (parter, pok. 3),

5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu ich składania.

6. Rozpoczęcie części jawnej konkursu z udziałem oferentów nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w dniu 19.07.2012r. o godz.12.30.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24.07.2012r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej www.szpital-wyszkow.com.pl

7. W celu zabezpieczenia odpowiedniej dostępności, ciągłości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych może dotyczyć wyboru jednej lub kilku najkorzystniejszych kolejno ofert.

8. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

9. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego Zamówienie zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługuje: odwołanie do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w ciągu 7 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu oraz odwołania konkursu w części lub całości bez podania przyczyny.

11. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli:

  • data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert określony w ogłoszeniu
  • wpłynie ona do udzielającego zamówienie nie później niż w dniu otwarcia ofert.

12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

Materiały do pobrania
  Info:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE SERDECZNIE ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH PROGRAMACH PROFILAKTYCZNYCH, FINANSOWANYCH PRZEZ NFZ.