O G Ł O S Z E N I E

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie działając na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.  (Dz. U. 2013 poz. 217).

o   r o z s t r z y g n i ę c i u   
p o s t ę p o w a n i a   

k o n k u r s o w e g o   

 
dla podmiotów leczniczych (spółek, przedsiębiorstw itp.) w rozumieniu powyższej ustawy w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób kierowanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w zakresach:

Zakres świadczeń Komisja Konkursowa zawiadamia, że przyjęto ofertę:
PAKIET NR 1
Badanie histopatologiczne - biopsja diagnostyczna jedno-(dwu) blokowa
 
Badanie histopatologiczne – biopsja diagnostyczna kilkublokowa
 
Badanie histopatologiczne – badanie wieloblokowe z materiału pooperacyjnego z jednego narządu
 
Badanie histopatologiczne – badanie wieloblokowe z materiału pooperacyjnego z jednego narządu (np. macica z przydatkami) – w tym materiału onkologicznego
 
Badanie cytologiczne – ginekologiczne
 
Badanie cytologiczne (BAC, plwocina, płyny z jam ciała)
 
Badanie immunopatologiczne- uzupełniające do diagnostyki przypadku (za każde użyte przeciwciało)
 
Badanie histochemiczne - uzupełniające do diagnostyki przypadku (za każde zastosowane barwienie specjalne)
MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.
Al. Jana Pawła II 120A,
07-410 OstrołękaMAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI Sp. z o.o.     
ul. Kondratowicza 8,
03-242 Warszawa    
     
PAKIET NR 2
Badanie śródoperacyjne MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.
Al. Jana Pawła II 120A,
07-410 Ostrołęka
Wyszków, dnia 16.09.2013r.
Przewodniczący Komisji Konkursowej

lek. Wojciech Żubrowski
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Wyszków 11.09.2013r.

Odpowiedzi na pytania 

Dotyczy: Konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresach wykonywania badań:

PAKIET NR 1
Badanie histopatologiczne - biopsja diagnostyczna jedno-(dwu) blokowa
Badanie histopatologiczne – biopsja diagnostyczna kilkublokowa
Badanie histopatologiczne – badanie wieloblokowe z materiału pooperacyjnego z jednego narządu
Badanie histopatologiczne – badanie wieloblokowe z materiału pooperacyjnego z jednego narządu (np. macica z przydatkami) – w tym materiału onkologicznego
Badanie cytologiczne – ginekologiczne
Badanie cytologiczne (BAC, plwocina, płyny z jam ciała)
Badanie immunopatologiczne- uzupełniające do diagnostyki przypadku (za każde użyte przeciwciało)
Badanie histochemiczne - uzupełniające do diagnostyki przypadku (za każde zastosowane barwienie specjalne) 
PAKIET NR 2
Badanie śródoperacyjne

W odpowiedzi na wniesione pytania dotyczące powyżej wskazanego konkursu ofert udziela się następujących odpowiedzi:
Pytanie 1.
Prośba o zmianę przedmiotu zamówienia na:
badanie cytologiczne
badanie histopatologiczne
autopsja
badanie śródoperacyjne
badanie HER 2
badanie cytologiczne ginekologiczne
Odpowiedź: Udzielający zamówienie dopuszcza inne nazewnictwo przedmiotu zamówienia obejmujące ten sam zakres badań wskazany w materiałach konkursowych.
Udzielający zamówienie nie wyraża zgody na dodanie autopsji do przedmiotu zamówienia.
 
Pytanie 2
Prośba o zmianę zapisów § 10 ust. 2 pkt. a i b umowy w następującym brzmieniu:
w przypadku nieterminowego wykonywania świadczeń zdrowotnych w wysokości 0,02% wartości badania za każdy dzień zwłoki,
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń zdrowotnych 0,01% rocznej wartości przedmiotu zamówienia
Odpowiedź: Udzielający zamówienie wprowadza zmiany zapisów § 10 ust. 2 pkt. a i b umowy o następującej treści:
w przypadku nieterminowego wykonywania świadczeń zdrowotnych w wysokości 0,02% wartości badania za każdy dzień zwłoki,
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń zdrowotnych 0,01% rocznej wartości przedmiotu zamówienia
 
Udzielający zamówienie informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 13.09.2013r. do godz.15,00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie w dniu 16.09.2013r. o godz. 9.00.
 
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Wojciech Żubrowski


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane z dnia 05.09.2013roku.

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresach wykonywania badań:

 1.  histopatologicznych - biopsja diagnostyczna jedno - (dwu) blokowa
 2.  histopatologicznych – biopsja diagnostyczna kilkublokowa
 3.  histopatologicznych – badanie wieloblokowe z materiału pooperacyjnego z jednego narządu
 4. histopatologicznych – badanie wieloblokowe z materiału pooperacyjnego z jednego narządu (np. macica z przydatkami) – w tym materiału onkologicznego
 5.  cytologicznych - ginekologicznych
 6. cytologicznych (BAC, plwocina, płyny z jam ciała)
 7.  immunopatologicznych - uzupełniające do diagnostyki przypadku (za każde użyte przeciwciało)
 8.  histochemicznych - uzupełniające do diagnostyki przypadku (za każde zastosowane barwienie specjalne)
 9.  śródoperacyjnych

termin składania ofert 10.09.2013r.

Udzielający zamówienie: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1, 07-200 Wyszków, woj. Mazowieckie, tel. 29 74376 00, fax 29 74376 05.

 Zmiany w ogłoszeniu:

W ogłoszeniu powinno być:

Zakres świadczeń

Szacunkowa liczba badań

PAKIET NR 1

 

Badanie histopatologiczne - biopsja diagnostyczna jedno-(dwu) blokowa

1300

Badanie histopatologiczne – biopsja diagnostyczna kilkublokowa

2300

Badanie histopatologiczne – badanie wieloblokowe z materiału pooperacyjnego z jednego narządu

500

Badanie histopatologiczne – badanie wieloblokowe z materiału pooperacyjnego z jednego narządu (np. macica z przydatkami) – w tym materiału onkologicznego

300

Badanie cytologiczne – ginekologiczne

40

Badanie cytologiczne (BAC, plwocina, płyny z jam ciała)

40

Badanie immunopatologiczne- uzupełniające do diagnostyki przypadku (za każde użyte przeciwciało)

90

Badanie histochemiczne - uzupełniające do diagnostyki przypadku (za każde zastosowane barwienie specjalne)

80

PAKIET NR 2

 

Badanie śródoperacyjne

10

W pkt. 4. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „ Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu wykonywania badań –pakiet nr (….) na rzecz pacjentów SPZZOZ w Wyszkowie” prosimy składać do dnia 13.09.2013 do godz. 15.00 w Kancelarii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (parter, pok. 3),

W pkt. 6. Rozpoczęcie części jawnej konkursu z udziałem oferentów nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w dniu 16.09.2013r. o godz. 9.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16.09.2013r.

Dodaje się pkt.13

Udzielający zamówienie dopuszcza składanie ofert częściowych wyłącznie na poszczególne pakiety wymienione w formularzu oferty oraz w  materiałach konkursowych dla oferentów.

Do pobrania poprawione materiały konkursowe i projekt umowy oraz formularz oferty z załącznikami (z uwzględnieniem zmian, których dokonano w ogłoszeniu)

MATERIAŁY DO POBRANIA - POPRAWIONE
O G Ł O S Z E N I E

 
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie działając na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.  (Dz. U. 2013, poz. 217).
 
o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t

dla podmiotów leczniczych (spółek, przedsiębiorstw itp.) w rozumieniu powyższej ustawy na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w zakresach:
L.p. Zakres świadczeń Szacunkowa liczba badań
1 Badanie histopatologiczne - biopsja diagnostyczna jedno-(dwu) blokowa 1300
2 Badanie histopatologiczne – biopsja diagnostyczna kilkublokowa 2300
3 Badanie histopatologiczne – badanie wieloblokowe z materiału pooperacyjnego z jednego narządu 500
4 Badanie histopatologiczne – badanie wieloblokowe z materiału pooperacyjnego z jednego narządu (np. macica z przydatkami) – w tym materiału onkologicznego 300
5 Badanie cytologiczne – ginekologiczne 40
6 Badanie cytologiczne (BAC, plwocina, płyny z jam ciała) 40
7 Badanie immunopatologiczne- uzupełniające do diagnostyki przypadku (za każde użyte przeciwciało) 90
8 Badanie histochemiczne - uzupełniające do diagnostyki przypadku (za każde zastosowane barwienie specjalne) 80
9 Badanie śródoperacyjne 10

 1. Umowa udzielanie świadczeń zdrowotnych będzie obowiązywała na czas określony 3 lat począwszy od dnia zawarcia umowy
 2. Oferty złożone na obowiązujących formularzach powinny zawierać informacje zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 217).
 3. Materiały konkursowe oraz projekt umowy można otrzymać w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1,  w godz. 8.00 – 15.00 lub na stronie internetowej www.szpital-wyszkow.com.pl.                            Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 29 743 76 11.
 4. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „ Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu wykonywania badań – (….) na rzecz pacjentów SPZZOZ w Wyszkowie” prosimy składać do dnia 10.09.2013 do godz. 15.00 w Kancelarii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Wyszkowie (parter, pok. 3),
 5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu ich składania.
 6. Rozpoczęcie części jawnej konkursu z udziałem oferentów nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w dniu 11.09.2013r. o godz. 9.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11.09.2013. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej www.szpital-wyszkow.com.pl.
 7. W celu zabezpieczenia odpowiedniej dostępności, ciągłości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych Udzielający zamówienie może dokonać wyboru jednej lub kilku najkorzystniejszych kolejno ofert.
 8. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
 9. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienie zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługuje: odwołanie do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w ciągu 7 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania oraz skarga do sądu administracyjnego.
 10. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu oraz odwołania konkursu w części lub całości bez podania przyczyny.
 11. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do nie zawierania umowy ze świadczeniodawcą, z którym wcześniej współpracował Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, a który nie wywiązywał się z zapisów umowy.
 12. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli:
  1. data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert określony w ogłoszeniu,
  2. wpłynie ona do udzielającego zamówienie nie później niż w dniu otwarcia ofert.
MATERIAŁY DO POBRANIA