Wyszków, dnia 17.12.2014r.

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 działając na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. 2013, poz. 217 ze zm.) informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego dla podmiotów leczniczych (spółek, przedsiębiorstw itp.) w rozumieniu powyższej ustawy na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania badań diagnostycznych – tomografii komputerowej na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Zakres świadczeń Komisja Konkursowa zawiadamia, że przyjęto ofertę:
PAKIET NR 1 – badania metodą tomografii komputerowej
Klatki piersiowej bez kontrastu
Klatki piersiowej z kontrastem
 
Głowy bez kontrastu
Głowy z kontrastem

Jamy brzusznej bez kontrastu
Jamy brzusznej z kontrastem

Miednicy bez kontrastu
Miednicy z kontrastem

Kręgosłupa bez kontrastu
Kręgosłupa z kontrastem

Zatok bez kontrastu
Zatok z kontrastem
Centrum Medyczne
ENEL-MED S.A.
ul. Słomińskiego 19 lok. 524,
00-195 Warszawa

PAKIET NR 2 – badania metodą tomografii komputerowej dla dzieci

Mózgu (głowy) bez kontrastu
Mózgu (głowy) z kontrastem

Zatok (twarzoczaszki) bez kontrastu
Zatok (twarzoczaszki) z kontrastem

Klatki piersiowej bez kontrastu
Klatki piersiowej z kontrastem

Odcinka szyjnego kręgosłupa

Znieczulenie
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert - materiałami konkursowymi dla oferentów na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań diagnostycznych – tomografii komputerowej Udzielający zamówienie unieważnia postępowanie w zakresie pakietu                          nr  2, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta (część C pkt. VII ppkt. 1 lit. a)

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Wojciech ŻubrowskiWyszków, dn. 09.12.2014 r.


S P R O S T O W A N I E

Dotyczące k o n k u r s u   o f e r t

dla podmiotów leczniczych (spółek, przedsiębiorstw itp.) w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.  (Dz. U. 2013, poz. 217 ze zm.) na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania badań diagnostycznych – tomografii komputerowej na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie informuje, iż w w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w dniu 08.12.2014r. w pakiecie nr 1 nastąpiła omyłka pisarska w tabeli w poz. 12 (licząc od góry): było zatok bez kontrastu a powinno być zatok z kontrastem, natomiast pakiet nr 2 dotyczy dzieci.
Udzielający zamówienia dokonuje niniejszym pismem sprostowania podając pełną nazwę pakietu nr 1 i 2

ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Szacunkowa średnioroczna liczba badań
PAKIET NR 1 – badania metodą tomografii komputerowej:
klatki piersiowej bez kontrastu 3
klatki piersiowej z kontrastem 3
głowy bez kontrastu 5
głowy z kontrastem 5
jamy brzusznej bez kontrastu 3
jamy brzusznej z kontrastem 3
miednicy bez kontrastu 5
miednicy z kontrastem 5
kręgosłupa bez kontrastu 10
kręgosłupa z kontrastem 10
zatok bez kontrastu 5
zatok z kontrastem 5
PAKIET NR 2 - badania metodą tomografii komputerowej dla dzieci:
mózgu (głowy) bez kontrastu
5
mózgu (głowy) z kontrastem
5
zatok (twarzoczaszki) bez kontrastu
2
zatok (twarzoczaszki) z kontrastem
2
klatki piersiowej bez kontrastu
1
klatki piersiowej z kontrastem
1
odcinka szyjnego kręgosłupa
2
znieczulenie
18

Do pobrania


Konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań diagnostycznych - TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Do pobrania