Wyszków, dnia 29.12.2014r.

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnejw Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 działając na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.  (Dz. U. 2013, poz. 217 ze zm.) informuje

o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

dla podmiotów leczniczych (spółek, przedsiębiorstw itp.) w rozumieniu powyższej ustawy na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania badań diagnostycznych – tomografii komputerowej dla dzieci - pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie:

Zakres świadczeń Komisja Konkursowa zawiadamia, że przyjęto ofertę
badania metodą tomografii komputerowej dla dzieci Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert - materiałami konkursowymi dla oferentów na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań diagnostycznych – tomografii komputerowej dla dzieci Udzielający zamówienie unieważnia postępowanie, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta (część C pkt. VII ppkt. 1 lit. a).
Mózgu (głowy) bez kontrastu
Mózgu (głowy) z kontrastem

Zatok (twarzoczaszki) bez kontrastu
Zatok (twarzoczaszki) z kontrastem

Klatki piersiowej bez kontrastu
Klatki piersiowej z kontrastem

Odcinka szyjnego kręgosłupa

Znieczulenie


Przewodniczący Komisji Konkursowej:
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Wojciech Żubrowski


Wyszków, dnia 18.12.2014r.

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 działając na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.  (Dz. U. 2013, poz. 217 ze zm.).

ogłasza konkurs ofert

dla podmiotów leczniczych (spółek, przedsiębiorstw itp.) w rozumieniu powyższej ustawy na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania badań diagnostycznych – tomografii komputerowej na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie:

Zakres świadczeń zdrowotnych Szacunkowa średnioroczna liczba badań
Badania metodą tomografii komputerowej dla dzieci
mózgu (głowy) bez kontrastu 5
mózgu (głowy) z kontrastem 5
zatok (twarzoczaszki) bez kontrastu 2
zatok (twarzoczaszki) z kontrastem 2
klatki piersiowej bez kontrastu 1
klatki piersiowej z kontrastem 1
odcinka szyjnego kręgosłupa 2
znieczulenie 18

1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych będzie zawarta na okres 5 lat.

2. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są   w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, dostępnych w Kancelarii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w Budynku Administracyjnym (parter pokój nr 3) przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 07-200 Wyszków, w godz. 8.00 – 15.00 lub na stronie internetowej www.szpital-wyszkow.com.pl. Informacje można uzyskać pod nr telefonu 29 743 76 11.

3. Oferty złożone na obowiązujących formularzach powinny zawierać informacje zgodne z ustawą                   z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 217).

4. Termin składania ofert upływa z dniem  24.12.2014r.
Oferty, w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach             z napisem:
„ Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu wykonywania badań diagnostycznych– tomografii komputerowej dla dzieci - pacjentów SPZZOZ w Wyszkowie”                           w Kancelarii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, w Budynku Administracyjnym (parter pokój nr 3) przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków.
Oferty nieoznakowane w w/w sposób nie będą rozpatrzone.
Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli data stempla pocztowego              (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert określony w ogłoszeniu oraz wpłynie ona                  do udzielającego zamówienie nie później niż w dniu otwarcia ofert.

5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Rozpoczęcie części jawnej konkursu z udziałem oferentów nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w dniu 29.12.2014r. o godz. 9.00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29.12.2014r.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej www.szpital-wyszkow.com.pl

7. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu oraz odwołania konkursu w części lub całości bez podania przyczyny.

8. W celu zabezpieczenia odpowiedniej dostępności, ciągłości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych Udzielający zamówienie może dokonać wyboru jednej lub kilku najkorzystniejszych kolejno ofert.

9. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania umowy ze świadczeniodawcą, który kiedykolwiek nienależycie wykonywał umowę na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.

10. Udzielający zamówienie nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne badania wymienione w formularzu oferty oraz w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

11 Oferentowi przysługuje prawo składania protestów o odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.) oraz w związku                    z art. 26 ust.4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).

Do pobrania