Wyszków 08.04.2015r.

Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej z opisem badania wraz z dzierżawą pomieszczeń SPZZOZ w Wyszkowie z przeznaczeniem na pracownię TK i wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych           

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

na podstawie pkt. IV ppkt. 6 Ogłoszenia o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej z opisem badania wraz z dzierżawą pomieszczeń SPZZOZ w Wyszkowie z przeznaczeniem na pracownię TK i wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych odwołuje się konkurs ofert bez podania przyczyny.                  

Dyrektor
SPZZOZ w Wyszkowie


Wyszków 01.04.2015r.

Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej z opisem badania wraz z dzierżawą pomieszczeń SPZZOZ w Wyszkowie z przeznaczeniem na pracownię tomografii i wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych.

W odpowiedzi na wniesione pytanie dotyczące powyżej wskazanego konkursu ofert udziela się następującej odpowiedzi:
Pytanie 1.
„ Czy udzielający zamówienia wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert i na ustalenie nowego terminu składania ofert do 10.04.2015r.?”
Odpowiedź:
Udzielający zamówienie wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert i na ustalenie nowego terminu składania ofert do 10.04.2015r. do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie w 10.04.2015r. o godz. 11.00.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Wojciech Żubrowski


Wyszków 27.03.2015r.
OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnejw Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 działając na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.  (Dz. U. 2013, poz. 217 ze zm.) oraz Uchwały nr 9/23/2015 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego będącego we władaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej z opisem badania wraz z dzierżawą pomieszczeń SPZZOZ w Wyszkowie z przeznaczeniem na pracownię tomografii i wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych.

Materiały do pobrania:
  1. Ogłoszenie konkursu ofert - pobierz
  2. Szczegółowe warunki konkursu ofert i załączniki nr 1,2 i 3 - pobierz
  3. Załącznik nr 4 do SWKO - wzór umowy na badania - pobierz
  4. Załącznik nr 5 do SWKO - projekt umowy na dzierżawienie pomieszczeń - pobierz