Wyszków, dnia 27.04.2015r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, działając na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.  (Dz. U. 2013, poz. 217 ze zm.) oraz Uchwały nr 9/23/2015 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego będącego we władaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie informuje

o  rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Z OPISEM BADANIA WRAZ Z DZIERŻAWĄ POMIESZCZEŃ SPZZOZ W WYSZKOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIĘ TK I WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH PRAC ADAPTACYJNYCH


ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: BADANIA METODĄ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Z OPISEM BADANIA:

TK KLATKI PIERSIOWEJ WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI HRCT
TK KLATKI PIERSIOWEJ BEZ KONTRASTU
TK KLATKI PIERSIOWEJ Z KONTRASTEM
TK KLATKI PIERSIOWEJ DWUFAZOWE
TK GŁOWY BEZ KONTRASTU
TK GŁOWY DWUFAZOWE
TK JAMY BRZUSZNEJ DWUFAZOWE
TK JAMY BRZUSZNEJ BEZ KONTRASTU
TK KOŚCI I (LUB STAWÓW)
TK MIEDNICY DWUFAZOWE
TK MIEDNICY BEZ KONTRASTU
TK OCZODOŁÓW BEZ KONTRASTU
TK TWARZOCZASZKI DWUFAZOWO
TK TWARZOCZASZKI BEZ KONTRASTU
TK KRĘGOSŁUPA
TK ZATOK BEZ KONTRASTU
TK SZYI DWUFAZOWE
TK GŁOWY Z KONTRASTEM
ANGIO TK KLATKI PIERSIOWEJ
ANGIO TĘTNIC MÓZGOWYCH
ANGIO TETNIC SZYJNYCH
ANGIO JAMY BRZUSZNEJ
ANGIO TK GŁOWY
TRAUMA SCAN
TK JAMY BRZUSZNEJ Z MIEDNICĄ Z KONTRASTEM I BEZ KONTRASTU
WRAZ Z DZIERŻAWĄ POMIESZCZEŃ SPZZOZ W WYSZKOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIĘ TK I WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH PRAC ADAPTACYJNYCH
Komisja Konkursowa zawiadamia, że przyjęto ofertę:„Wizja” Sp. z o. o. 91-520 Łódź
ul. Okólna 181

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Wojciech Żubrowski


Wyszków 09.04.2015r.
OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, działając na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.  (Dz. U. 2013, poz. 217 ze zm.) oraz Uchwały nr 9/23/2015 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego będącego we władaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza konkurs ofert 

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Z OPISEM BADANIA WRAZ Z DZIERŻAWĄ POMIESZCZEŃ SPZZOZ W WYSZKOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIĘ TK I WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH PRAC ADAPTACYJNYCH

I. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiot konkursu ofert obejmuje:
1) całodobowe ciągłe – przez 7 dni w tygodniu udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badan tomografii komputerowej z opisem badania na rzecz pacjentów SPZZOZ                w Wyszkowie, w tym w ramach pakietu onkologicznego
2) dzierżawę pomieszczeń SPZZOZ w Wyszkowie z przeznaczeniem na pracownię tomografii komputerowej i wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych

Lp. Zakres świadczeń zdrowotnych. Badania metodą tomografii komputerowej Szacunkowa średnioroczna liczba badań
1
TK KLATKI PIERSIOWEJ WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI HRCT
5
2
TK KLATKI PIERSIOWEJ BEZ KONTRASTU 18
3
TK KLATKI PIERSIOWEJ Z KONTRASTEM 100
4
TK KLATKI PIERSIOWEJ DWUFAZOWE 12
5 TK GŁOWY BEZ KONTRASTU 1278
6
TK GŁOWY DWUFAZOWE 49
7
TK JAMY BRZUSZNEJ DWUFAZOWE 189
8
TK JAMY BRZUSZNEJ BEZ KONTRASTU 10
9
TK KOŚCI I (LUB STAWÓW)
46
10
TK MIEDNICY DWUFAZOWE 45
11
TK MIEDNICY BEZ KONTRASTU 37
12
TK OCZODOŁÓW BEZ KONTRASTU 1
13
TK TWARZOCZASZKI DWUFAZOWO 1
14
TK TWARZOCZASZKI BEZ KONTRASTU 27
15
TK KRĘGOSŁUPA 212
16
TK ZATOK BEZ KONTRASTU 3
17
TK SZYI DWUFAZOWE 41
18
TK GŁOWY Z KONTRASTEM 1
19
ANGIO TK KLATKI PIERSIOWEJ 58
20
ANGIO TĘTNIC MÓZGOWYCH 1
21
ANGIO TETNIC SZYJNYCH 1
22
ANGIO JAMY BRZUSZNEJ 3
23
ANGIO TK GŁOWY 3
24
TRAUMA SCAN 15
25
TK JAMY BRZUSZNEJ Z MIEDNICĄ Z KONTRASTEM I BEZ KONTRASTU 8

II. TERMIN REALIZACJI SWIADCZEŃ

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych będzie zawarta na okres 3 lat od dnia 01.06.2015r. do 31.05.2018r.

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są   w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępnych w Kancelarii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w Budynku Administracyjnym (parter pokój nr 4) przy           ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 07-200 Wyszków, w godz. 8.00 – 15.00 lub na stronie internetowej www.szpital-wyszkow.com.pl. Informacje można uzyskać pod nr telefonu 29 743 76 11.
 2. Oferenci mogą zwracać się z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia do SWKO.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są: 
  1. w sprawach dot. świadczeń medycznych
   Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. Wojciech Żubrowski - telefon 29 743 76 00
  2. w sprawach dot. dzierżawy pomieszczeń
   Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych –mgr Agnieszka Ogonowska - telefon 29 743 76 00
IV. MIEJSCE I TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
 1. Oferty złożone na obowiązujących formularzach powinny zawierać informacje zgodne z ustawą                   z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 217).
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 17.04.2015r. o godzinie 10.00
 3. Oferty, w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach             z napisem:
"KONKURS OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE
WYKONYWANIA BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Z OPISEM BADANIA
WRAZ Z DZIERŻAWĄ POMIESZCZEŃ SPZZOZ W WYSZKOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIĘ TK
I WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH PRAC ADAPTACYJNYCH”
w Kancelarii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, w Budynku Administracyjnym (parter pokój nr 4) przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków.
 1. Oferty nie oznakowane w w/w sposób nie będą rozpatrywane.
 2. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 4. Rozpoczęcie części jawnej konkursu z udziałem oferentów nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w dniu 17.04.2015r. o godz. 11.00
 5. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy informacyjnej w Budynku Administracyjnym, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 07-200 Wyszków oraz na stronie internetowej www.szpital-wyszkow.com.pl
 6. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania umowy ze świadczeniodawcą, który kiedykolwiek nienależycie wykonywał umowę na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.
 7. Udzielający zamówienia nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne badania wymienione w formularzu oferty oraz w Szczegółowych warunkach konkursu ofert oraz składania odrębnych ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej                i na dzierżawę  pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię tomografii  komputerowej.
 8. W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
 9. Oferentowi przysługuje w toku postępowania konkursowego prawo do złożenia umotywowanego protestu do Komisji Konkursowej a po rozstrzygnięciu konkursu prawo do złożenia odwołania i wniosku                o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora SPZZOZ w Wyszkowie oraz skargi do sądu administracyjnego dotyczących konkursu na zasadach określonych w art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.).
Materiały do pobrania - pobierz