Relacja z uroczystego otwarcia zmodernizowanych budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie oraz wymienionego dźwigu osobowo – towarowego i montażu platformy do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej

28 sierpnia 2014 roku zapisze się w historii Szpitala Powiatowego w Wyszkowie jako dzień wyjątkowy. Był on bowiem uwieńczeniem trudów i wytężonej pracy nad realizacją projektów pn. „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii słonecznej”, a także „Likwidacja barier architektonicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się”. Uczciliśmy ten sukces uroczyście właśnie 28 sierpnia 2014 roku.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 w Budynku Administracji przy ul. Komisji Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor Cecylia Domżała przywitała licznie zebranych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Mirosław Pągowski. Zgromadzili się również zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych podległych Starostwu Powiatowemu w Wyszkowie, placówek i firm współpracujących z Zakładem, Członkowie Rady Społecznej przy SPZZOZ w Wyszkowie, a także pracownicy szpitala.

Pani Dyrektor Cecylia Domżała złożyła szczególne podziękowania za wsparcie                      w podjętych działaniach na ręce Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Starosty Powiatu Wyszkowskiego Bogdana Mirosława Pągowskiego. Następnie przybliżyła zebranym gościom przebieg realizacji przeprowadzonych inwestycji.

Projekt termomodernizacji trzech budynków powstał w 2009 roku. W październiku 2010 roku został złożony wniosek w ramach konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” – schemat II „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Po zakwalifikowaniu naszego projektu w 2012 roku nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Beneficjentem – SPZZOZ w Wyszkowie. Zakres projektu i związane z nim prace obejmowały: termomodernizację trzech budynków SPZZOZ; budowę niezależnych, wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej systemów solarnych dla węzłów ciepła w Budynku Przychodni oraz w Budynku Administracji; modernizację przyłączy sieci cieplnej do budynku administracyjnego, warsztatowo-garażowego i przychodni; wymianę instalacji elektrycznych i teletechnicznych; modernizację zasilania awaryjnego w energię elektryczną, zakup nowoczesnego agregatu prądotwórczego. Całkowita wartość projektu 2 726 598,23 zł, z czego uzyskaliśmy dofinansowanie na kwotę 1 115 872,38 zł.

Drugim sfinalizowanym projektem była: dostawa i montaż dźwigu szpitalnego w budynku głównym Zakładu; dostawa i montaż platformy pionowej dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej; dostawa i montaż poręczy i narożników w ciągach komunikacyjnych. Realizacji dokonaliśmy w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze B. Na realizację tej inwestycji uzyskaliśmy częściowe dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Koszt realizacji inwestycji to kwota 391 816,50 zł, z czego dofinansowanie PFRON stanowi kwotę 150 000,00 zł.

Przy okazji gratulacji goście podzielili się przemyśleniami na temat działania wyszkowskiej placówki. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podkreślił wykonanie inwestycji oraz rozwój Zakładu. Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Mirosław Pągowski oraz zgromadzeni goście przekazali gratulacje podkreślając potrzebę realizacji tych i innych przedsięwzięć. Ukończenie tak ważnych inwestycji w przyszłości przyczyni się do zmniejszenia poziomu energochłonności budynków, zwiększenia efektywności wykorzystania energii, przyczyni się do poprawy warunków pracy i warunków świadczenia usług medycznych, a także ułatwi komunikację pacjentom i osobom niepełnosprawnym.

Po słowach uznania Pani Dyrektor Cecylia Domżała w imieniu własnym, jak i wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie poprosiła Kapelana Szpitalnego ks. Grzegorza Deluga o symboliczne poświęcenie oddanych obiektów.

Uroczystość zakończyła prezentacja wyremontowanych budynków, wymienionego dźwigu szpitalnego, wybudowanej platformy pionowej oraz zamontowanych poręczy na korytarzach Zakładu. Dokonano również prezentacji kolektorów słonecznych zamontowanych na Budynku Administracji i Przychodni.

Słowa uznania dla podjętych działań zostały przelane przez gości na papier w Księdze Pamiątkowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.

Galeria zdjęć